FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Trafikktrygginsmidlar til aktivitetar og prosjekt som fremmar trafikksikker åtferd!

Vestland Fylkeskommune lyser ut tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

To gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar og prosjekt som fremmar trafikksikker åtferd blant trafikantane. Frist for 2. tildeling 2023 er 1. september.

Føremål

Tilskotsordninga skal bidra til at fleire trafikantar har ei trafikksikker åtferd.

Kven kan søkje?

Kommunar, skular og barnehagar (inkludert FAU), helsestasjonar, lag og foreiningar, organisasjonar, institusjonar, aksjonsgrupper og kommunale medverknadsorgan (råd for menneske med nedsett funksjonsevne, eldreråd, ungdomsråd e.l.) kan søke om tilskot.

Ordninga gjeld aktivitetar og prosjekt innanfor Vestland fylke. Landsomfattande organisasjonar kan ikkje bli tildelt midlar sentralt. 


Les meir, og søk her!

Flere dokumenter

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal