FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Søk om midlar frå SFE innan 15.august

Lag og organisasjonar i fylket kan søke Sogn og Fjordane Energi om sponsormidlar til samfunnsnyttige tiltak som aukar bulyst og glede for allmennheita.

Kvart år mottek SFE langt fleire søknader om sponsormidlar enn vi har høve til å imøtekome. Vi prøver å finne ein best mogleg balanse mellom ulike regionar og ulike føremål, og spesielt ser vi etter følgjande i prosjekta vi støttar:

 • Føremålet skal vere inkluderande og engasjere så mange som mogleg i lokalsamfunnet eller regionen
 • Søkjar skal ha ein ordna økonomi og eit tydeleg føremål med aktiviteten
 • Samarbeidet med SFE skal synleggjerast så langt det fell seg naturleg

Vi støttar ikkje:

 • Føremål som er i strid med våre grunnleggjande verdiar eller etiske retningslinjer
 • Politiske organisasjonar eller aktivitetar
 • Kommersielle organisasjonar eller aktivitetar
 • Skuletur/russegrupper
 • Renovasjon av bygningar

Som regel støttar vi heller ikkje enkeltpersonar/-utøvarar – berre der støtta går gjennom ein klubb/lag, og der ein i samråd med klubben/laget vél å knyte samarbeidet til éin eller fleire enkeltutøvarar. 

Søknadsfristar:

 • 15. april
 • 15. august
 • 15. november

Om vi endrar søknadsfristane gjer vi det i god tid, så vi oppmodar om å sjekke denne sida for endringar så snart du veit at du har eit formål du ønskjer støtte til.


Søk her

Flere dokumenter

Følg med-- tilskotsbonanza!

Vi har samla ein haug av tilskotsordningar som DITT lag eller foreining kan søke på! Men følg med, nokre av fristane er rett rundt hjørnet

Helle Bennetts Almennyttige Fond

Organisasjoner og grupper kan søke Helle Bennetts Allmennyttige Fond om midler til tiltak og prosjekter rettet mot omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede. Søknader kan sendes fortløpende og behandles fire ganger i året i forbindelse med styremøte

Hugs- Noregs Ungdomslag: Momskompensasjon

Lokal- og fylkeslag i Norges Ungdomslag kan søke om momskompensasjon for å kompenserer for kostnader som er brukt på merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Korforbund- hugs momskompenasjon

Søknadsfristen er rundt 20. august hvert år.

Lokaltransport for ungdom (LTU)

Store avstandar og manglande bussruter kan vere ei hindring for deltaking på fritidsaktivitetar. Er du ungdom eller arrangør av ein aktivitet, og veit at det er behov for skyss?

Midlar til symjeopplæring

Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring i barnehagen, kan no søkje om tilskot for 2022.

Noregs enklaste tilskotsordning for barn og unge- Frifond

Frifond støttar dei som vil gjere noko kjekt der dokke bur!

Sparebanken Vest- Frist 15. juni

Har du et prosjekt som venter på å bli realisert? Både lag og organisasjoner kan søke om prosjektmidler til gode formål – innen for eksempel kultur, sosialt ansvar, utdanning og tiltak som bidrar til levende lokalsamfunn.

Søk midlar frå Solofondet! Frist 15. mai!

Søknadsskjemaet opna 4. april. Alle mellom 16 og 25 år kan søke

Søk om midlar frå SFE innan 15.august

Lag og organisasjonar i fylket kan søke Sogn og Fjordane Energi om sponsormidlar til samfunnsnyttige tiltak som aukar bulyst og glede for allmennheita.

Tilskot til integrering av flyktningar frå Ukraina (20.mai)

Frivillige organisasjonea kan få stønad frå IMDi til prosjekt, enkelttiltak eller aktivitetar som bidreg til å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant barn, unge og vaksne som kjem til Noreg!

Tilskot til lokale grendahus

Huset i Bygda! Her kan lokale grendahus søkje om pengar til bygningsmessige tiltak til organisasjonseigde hus.

Zuccarellostiftelsen: Keep me playing

Både enkeltpersoner og idrettslag og klubber kan søke støtte for å halde barn og unge i aktivitet!

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal