FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Inkludering og integreringsfremjande tiltak! Frist 1.mars

Målet med tilskotsordninga frå Vestland fylkeskommune er å stimulere til brei samfunnsdeltaking og å bygge ned hinder som stengjer for dette. Ordninga skal bidra til å motverke utanforskap, og stimulere til variasjon og mangfald i tilbod og aktivitetar.

Prioriteringar og vurderingar

Vi prioriterer integreringsfremjande tiltak, og då særleg tiltak og prosjekt som ikkje naturleg fell inn under tilskotsordningane til andre fagavdelingar i fylkeskommunen. Vi vurderer tiltak som når personar med fleire minoritetsstatusar særleg positivt.

Det er positivt om søkjarar kan vise til samarbeid med andre aktørar og/eller på tvers av fleire fagfelt. Søkjar må vere fylkesdekkande, eller i det minste dekke store delar av fylket (regionalt nedslagsfelt).

Relevante vurderingspunkt

 • Regionalt nedslagsfelt
 • Tverrfagleg fokus
 • Samarbeid med andre aktørar
 • Samfunnsdeltaking
 • Motverke utanforskap
 • Variasjon i tilbod og aktivitetar
 • Kunnskap om, og respekt for ulike kulturar
 • Bygge opp under fylkeskommunens mål
 • Integreringsfremjande
 • Nå dei med fleire minoritetsstatusar

Avdeling for kultur og folkehelse førebur søknadane for politisk handsaming og vedtak i hovudutval for kultur, idrett og integrering. Kvar søknad er eit einskildvedtak og innstilling skal grunngjevast i saksframlegget. Vedtak som fråvik frå avdelingsdirektør si innstilling skal også grunngjevast. Søknadene skal i hovudsak vere handsama innan fire veker etter søknadsfristen.

Kven kan søke?

 • Offentlege verksemder
 • Organisasjonar i privat sektor med relevant fagekspertise
 • Frivillige organisasjonar som er registrert i Frivilligheitsregisteret

Ein kan søke om tilskot einskildvis eller i samarbeid med andre.

Dette må sendast inn til fylkeskommunen

Søknaden skal innehalde:

 • Informasjon om søkjar
 • Skildring av prosjektet
 • Målgruppe for prosjektet
 • Korleis ein skal nå målgruppa
 • Korleis arbeidet er planlagt gjennomført
 • Eventuelle samarbeidspartar – korleis tek dei del i prosjektet?
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Forventa resultat/målsetting
 • Eventuelle tidlegare resultat
 • Geografisk nedslagsfelt (når prosjektet innbyggjarar i fleire kommunar?)

Vedlegg som må sendast inn:

 • Godkjend årsrekneskap
 • HMS-erklæring
 • Attest for skatt og meirverdavgift som ikkje er eldre enn 6 månadar gammal ved søknadsfristen.

Søknaden skal underteiknast av leiar eller generalsekretær for verksemda.

Annen informasjon

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal