FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Her kan du søke driftstilskot til kunst, kultur og idrett

Vestland fylkeskommune gir tilskot til drift av organisasjonar og institusjonar som har ein sterk og tydeleg verdi for kultur- og idrettsfeltet i heile eller store deler av Vestland fylke. Søknadsfrist for driftsstøtte i 2024 er 15. mars.

Driftstilskotet skal vere med på å sikre føreseielege driftsrammer for etablerte verksemder som har kontinuerleg aktivitet, høgt kvalitets- og kompetansenivå, langsiktige mål og betydning ut over lokale nedslagsfelt. Dei som får driftstilskot er ideelle verksemder med eit tydeleg føremål innan kunst, kultur, idrett og friluftsliv, med sterk regional, fylkesfemnande eller nasjonal verdi og hovudaktivitet i Vestland fylke.

Tilskotsordninga gjeld driftsåret 2024, og tildelingane vert avgjort som del av den politiske budsjettprosessen for 2024.

Sjå meir, og søk her

Flere dokumenter

Er du interessert i å skape gode sommarminner for born?

Lag og foreiningar som vil tilby sommeraktivitetar for barn og unge kan søke om stønad frå Gjensidigestiftinga. Det er også mogleg å få stønad til sommarjobber som inneber at ungdom planlegg og gjennomføre aktivitet for barn og andre ungdom. Gjensidigestiftinga har frist 01. mars!

Fleire tilskotsmidlar frå Stryn kommune!

Stryn kommune v/ kulturavdelinga opnar no for søknadar om kulturmidlar for 2023. Søknadsfristen for alle kategoriar er 15. mars.

Friluftsliv, fysisk aktiviet, inkludering og mangfald- søk om støtte her!

I februar og mars har Vestland fylkeskommune fleire søknadsfristar for tilskot om tiltak innan friluftsliv og fysisk aktivitet, inkludering, mangfald, kunst og idrett.

Frist 16 feb! Søk om tilskot til mangfalds- og inkluderingstiltak eil idrett og fysisk aktivitet

Det er opna for ny søknadsrunde i tilskotsordninga til mangfalds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar tilskotsordninga som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller til å få dekka eingongsutgifter i 2023 og 2024.

Få draktsett til laget ditt

På draktkampanjen.no kan du søke om draktsett til ditt lag!

Her kan du søke driftstilskot til kunst, kultur og idrett

Vestland fylkeskommune gir tilskot til drift av organisasjonar og institusjonar som har ein sterk og tydeleg verdi for kultur- og idrettsfeltet i heile eller store deler av Vestland fylke. Søknadsfrist for driftsstøtte i 2024 er 15. mars.

Inkluderende kulturliv (tekst på bokmål)

Målgruppe for tilskuddsordningen: Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Lokaltransport for ungdom (LTU)

Store avstandar og manglande bussruter kan vere ei hindring for deltaking på fritidsaktivitetar. Er du ungdom eller arrangør av ein aktivitet, og veit at det er behov for skyss?

Midlar til symjeopplæring

Kommunar, barnehagar og frivillige organisasjonar som ønskjer å drive symjeopplæring i barnehagen, kan no søkje om tilskot for 2022.

Momskompenasjon korforbund

Søknadsfristen er rundt 20. august hvert år.

Noregs enklaste tilskotsordning for barn og unge- Frifond

Frifond støttar dei som vil gjere noko kjekt der dokke bur!

Noregs Ungdomslag: Momskompensasjon

Lokal- og fylkeslag i Norges Ungdomslag kan søke om momskompensasjon for å kompenserer for kostnader som er brukt på merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Organisasjonar kan søke Helle Bennetts Almennyttige Fond

Organisasjoner og grupper kan søke Helle Bennetts Allmennyttige Fond om midler til tiltak og prosjekter rettet mot omsorg for døende og kronisk syke, behandling og ettervern av rusmisbrukere, integreringstiltak og psykisk utviklingshemmede. Søknader kan sendes fortløpende og behandles fire ganger i året i forbindelse med styremøte

Sparebanken Vest- Frist 15. juni

Har du et prosjekt som venter på å bli realisert? Både lag og organisasjoner kan søke om prosjektmidler til gode formål – innen for eksempel kultur, sosialt ansvar, utdanning og tiltak som bidrar til levende lokalsamfunn.

Søk midlar frå Solofondet! Frist 15. mai!

Søknadsskjemaet opna 4. april. Alle mellom 16 og 25 år kan søke

Søk om midlar frå SFE innan 15.august

Lag og organisasjonar i fylket kan søke Sogn og Fjordane Energi om sponsormidlar til samfunnsnyttige tiltak som aukar bulyst og glede for allmennheita.

Tilskot til integrering av flyktningar frå Ukraina (20.mai)

Frivillige organisasjonea kan få stønad frå IMDi til prosjekt, enkelttiltak eller aktivitetar som bidreg til å auke arbeids- og samfunnsdeltakinga blant barn, unge og vaksne som kjem til Noreg!

Tilskot til lokale grendahus

Huset i Bygda! Her kan lokale grendahus søkje om pengar til bygningsmessige tiltak til organisasjonseigde hus.

Tilskot: 100.000 til ungdomsaktivitet i Stryn kommune

Stryn ungdomsråd lyser ut 100.000 kr som skal gå til aktivitet til ungdom mellom 13-19 år i Stryn kommune! Søknaden må vere utforma AV eller MED ein ungdom. Det vert oppfordra til samarbeid med frivillege lag, organisasjonar eller andre aktørar. Midlane kan gå til å styrke ein eksisterande aktivitet, eller til noko heilt nytt!

Tilskotsbonanza!

Vi har samla ein haug av tilskotsordningar som DITT lag eller foreining kan søke på! Men følg med, nokre av fristane er rett rundt hjørnet

Zuccarellostiftelsen: Keep me playing

Både enkeltpersoner og idrettslag og klubber kan søke støtte for å halde barn og unge i aktivitet!

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2023 © Foreningsportal