FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Inkluderingsfond skal hindre fråfall i fritidsaktivitetar

Vestland idrettskrets og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har eit eige inkluderingsfond, der du kan du søke om midlar til å dekke for eksempel treningsavgift og utstyr via den lokale klubben eller idrettslaget ditt. Målet med fondet er å hindre utanforskap og fråfall blant barn og unge i Sogn og Fjordane.

Det er banken sin største eigar, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, som i samarbeid med Vestland idrettskrets har lansert inkluderingsfondet. Sparebankstiftinga har i første omgang tildelt 1 million kroner av overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane, og har signalisert at dei vil supplere fondet dersom det vert behov for det.

Slik fungerer det:

  • Idrettslag/organisasjonar søker om midlar frå fondet via søknadsportalen.
  • Frivillige lag og organisasjonar innan barne- og ungdomsarbeid kan søke om støtte frå inkluderingsfondet.
  • Familiar søker om støtte hos sine lokale idrettslag/organisasjon.
  • Fortløpande søknadsfrist og behandling av søknader

Med omsyn til personvern og risikoen for stigmatisering er det viktig at det blir innarbeidd gode retningslinjer og praksis for korleis ein handterer ei slik ordning. Det er ofte trenarar, instruktørar og hjelpeapparat som er best til å vurdere behovet og tettast på til informere foreldre i målgruppa om korleis ein kan få hjelp til å dekke kostnader til aktiviteten barna er med på. Ordninga vil i hovudsak vere tillitsbasert. Det vil mellom anna bli brukt tilgjengeleg statistikk for å vurdere behovet når søknader frå lag og foreiningar skal handsamast.


Inkluderingsfondet

  • Samarbeid mellom Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og Vestland idrettskrets.
  • Skal hindre fråfall i idretten og fritidsaktivitetar.
  • Sjekk med klubben din om dei har søkt om midlar.
  • Idrettslag og frivillige organisasjonar søker om midlar via søknadsportalen hos stiftinga.
Søk om midlar frå inkluderingsfondet
Flere nyheter

Vårryddedag 16.mars! Søk motivasjonsmidlar til strandrydding innan fredag 1.mars!

Eit sikkert vårteikn er at det dukkar opp søppel i takt med at snøen smelter. Derfor arrangerast den nasjonale ryddedugnaden «Vårryddedagen» kvart einaste år. I år er datoen laurdag 16. mars. Vi i Fjordane friluftsråd oppfordrar derfor alle til å vere med på eit krafttak i ryddinga av marin forsøpling langs elver, innsjøar, strender, holmar og øyer – der du tenker at det trengs ei god opprydding etter at snøen har smelta. Om du ikkje har moglegheit til å rydde på sjølve vårryddedagen går det sjølvsagt fint å gjennomføre ryddinga før eller etter. Som drahjelp til frivilligheita lyser Fjordane Friluftsråd også i år ut motivasjonsmidlar til tiltak mot marin forsøpling. Her kan lag, foreiningar, skuleklasser og andre som gjennomfører ryddeaksjonar søke om midlar som skal dekke utgifter under aksjonen. Dette kan for eksempel vere utgifter til transport eller mat til dei frivillige. Sprei ordet, søk om motivasjonsmidlar og bli med på ryddedugnaden du også! Søknadsfristen for motivasjonsmidlar er 1. mars

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal