FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Nasjonal rapport om rekruttering til frivillegheit

Frivilleghet Norge har utarbeida ein rapport om auka deltaking, rekruttering og mangfald i det frivillege samfunnslivet.

Rapporten oppsummerer funna sine slik: 

"Den første barrieren for å være med i en organisasjon, er at befolkningen ikke vet hva de kan delta på, i regi av frivillig sektor. Mange av respondentene i undersøkelsen understrekte utfordringen med å komme i kontakt med nye målgrupper, og vise fram muligheter for deltakelse. Denne undersøkelsen viser at det er et potensial for å styrke kommunenes tilrettelegging for økt deltakelse i frivilligheten. Mange organisasjoner vet ikke om kommunen har en kontaktperson for frivillige organisasjoner, og bare en av fem respondenter opplever i stor grad at kommunen viser til aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner overfor befolkningen. Frivillighet Norge oppfordrer kommunene til å gjøre seg enda mer synlige og tilgjengelige for alle lag og organisasjoner, med mål om å legge til rette for økt deltakelse i lokallagene. Ved å støtte rekrutteringsarbeidet til lokallagene er kommunen med på å forebygge ensomhet og skape god folkehelse. Flere nye frivillige kan være med på å skape mer aktivitet og bidra til levende og inkluderende lokalsamfunn. Frivillighet Norge håper flere kommuner vil gjøre organisasjonene, deres behov for nye frivillige samt ulike tilbud til nye medlemmer og deltakere, bedre kjent for befolkningen i kommunen."

Les heile rapporten HER

Flere dokumenter

Frivillegfestival i Nordfjord- onsdag 22.juni!

Her blir det aktivitetar, god mat og herlige møte mellom mennesker, lag og organisasjonar! Eksersisplassen 15.00-17.30

Nasjonal rapport om rekruttering til frivillegheit

Frivilleghet Norge har utarbeida ein rapport om auka deltaking, rekruttering og mangfald i det frivillege samfunnslivet.

Ny tilskotsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Du kan også søkje tilskot til prosjekt eller eingangsutgifter. Det er opna for søknadar og søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

Opplev Friluftsskulen i Stryn og Innvik i sommar!

Fjordane Friluftsråd arrangerar Friluftsskulen som er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. Vi vil inspirere til at born og unge får eit nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

Oppsummering frå møtene

Etter 5 møter med frivillege lag og organisasjonar, har vi laga ei oppsummering av tilbakemeldingane vi fekk. 46 personar møtte på denne turneen. Det var eit stort engasjement på alle møtene, og vi har fått nyttige tilbakemeldinger på korleis de som engasjerte sambygdingar har det, og korleis de tenker frivillighet.

Røde kors arrangerer kurs for inkludering av flyktningar

Bli flyktningguide! Delta på Røde Kors flyktningguide-kurs torsdag 09.juni kl 18-21 i lokala til Stryn vaksenopplæring.

Vestland fylkeskommune inviterar til frivilligkonferansen 18.juni

Korleis få auka deltaking, fleire deltakarar, frivillige og medlemer? Vestland fylkeskommune inviterar til konferanse i Sogndal! Bli inspirert. Bli utfordra. Bli med på Frivilligkonferansen Vestland i Sogndal 18. juni

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal