FORENINGSPORTAL Foreninger i Stryn

Vestland fylkeskommune inviterar til frivilligkonferansen 18.juni

Korleis få auka deltaking, fleire deltakarar, frivillige og medlemer? Vestland fylkeskommune inviterar til konferanse i Sogndal! Bli inspirert. Bli utfordra. Bli med på Frivilligkonferansen Vestland i Sogndal 18. juni

Direkte til nettstaden

Korleis kan frivilligheita bidra til eit meir berekraftig samfunn? Korleis reduserer vi barrierar og opnar opp for fleire?

Kva er vegen vidare for frivilligheita i Vestland?

Målgruppe

Konferansen er open for alle, men hovudmålgruppa er frivillige og tillitsvalde i frivillige organisasjonar.  

Program

Fredag 17. juni

Kl. 20.00: Velkomen og mat

Kl. 21.00: Frivilligheita som ressurs, samfunnsansvar og utvikling av lag og organisasjonar. Motivasjonsforedrag ved Rasmus Mo, som har leiarerfaring i 30 år innan luftfart, toppidrett, eigedomsutvikling og flyktningarbeid

Kl 22.00: Mingling

Laurdag 18. juni

Kl. 10.00: Velkomen v/ Stian Davies, leiar i hovudutval for kultur, idrett og integrering i VestlandPresentasjon av samarbeidskomiteen/arrangørane. Helsingar og kulturinnslag

Kl. 10.30: Gjenreisinga. Rekruttering av deltakarar og frivillige

 • Dugnad for auka deltaking. Presentasjon av rekrutteringsverktøy, ny nasjonal frivilligundersøking og ulike framtidsscenario etter pandemien v/ Vanja Konradsen, prosjektleiar i Frivillighet Norge
 • Korleis får vi med deltakarar og frivillige? v/ Carl Harbitz-Rasmussen, Norges kulturvernforbund og Fjordsteam
 • Korleis få med fleire medlemer og halde på desse? v/ Janne-Christin Rabben, dagleg leiar i Norges Musikkorps Forbund Hordaland

Kl. 11.30: Lunsj

Kl. 12.30: Berekraft og frivilligheit

 • Berekraftsarbeid i idretten v/ Knut Songve, organisasjonssjef i Vestland Idrettskrets.
 • Berekraft i friluftslivet v/ Selma Blanco-Landeråen, leiar i DNT Ung Bergen og Dag Sandvik naturvernansvarleg i Bergen og Hordaland Turlag

Kl. 13.00: Inkludering og reduksjon av barrierar

 • ALLEMED som verktøy i arbeidet med inkludering. Korleis samarbeid med kommune og inkludere innvandrarar og barn og unge frå låginntektsfamiliar i fritidsaktivitetar og organisasjonslivet? v/ Marit Nedkvitne, Voss Røde Kors.
 • Korleis får vi med ungdom og kan inkludere fleire? v/ Cidi Nzita, ansvarleg for integreringsprosjektet «alle skal med - et lysglimt i hverdagen» i samarbeid med Norna-Salhus IL. Cidi er årets vinnar av Bergen kommune sin ungdomspris for å ha starta opp den frivillige organisasjonen «Springbrett for ungdom».

Kl. 14.00: Pause   

Kl. 14.15: Helsing frå kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Kl. 14.30: Arbeidsverkstadar/gruppejobbing om inkludering og rekruttering

Kl. 15.30: Vegen vidare for frivilligheita i Vestland

Kl. 15.50: Takk for i dag!

Kl. 16.00: Slutt for dagen

Praktisk

Konferansen blir gjennomført på Quality Hotel Sogndal. Konferansedagen er laurdag 18. juni. Dei som ønskjer det kan også delta på forarrangementet fredag 17. juni kl. 20–22.

Treng du overnatting?

Dette bestiller du direkte hos Quality Hotel Sogndal. Standard enkeltrom kostar 1312 kr, standard dobbeltrom kostar 1552 kr. Det er halde av 50 rom til konferansen fram til tre veker før ankomst, så bestill rom i god tid. Gje melding om at du er deltakar på konferansen ved bestilling.

Prisar

100 kr for deltaking på forarrangementet 17. juni.
300 kr for deltaking på konferansedagen 18. juni.

Arrangørar

Konferansen er eit samarbeid mellom

 • Vestland fylkeskommune
 • Vestland Musikkråd
 • Vestland Idrettskrets
 • Forum for Natur og Friluftsliv
 • Vestland Innvandrerråd
 • Vaksenopplæringsforbundet Vestland
 • Vestland Frivilligsentralar
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vestland
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Frist for påmelding er 31.mai

Påmeldingsskjema

Flere dokumenter

Forslag til kandidat til Kulturprisen eller Ungdommens kulturstipend?

Stryn kommune ønskjer forslag til kandidatar som fortener Kulturprisen eller Ungdommens kulturstipend for 2022. Framlegga skal sendast skriftleg med grunngjeving til postmottak@stryn.kommune.no Frist for å sende inn forslag: 15. oktober.

Frivilligprisen Vestland 2022

Frivilligprisen Vestland skal delast ut for første gong i 2022. Du kan nominere kandidatar fram til 15. september. Frivilligprisen er på 50 000 kroner og skal brukast innan frivilligfeltet. Prisvinnaren avgjer kvar. Frivilligprisen blir delt ut på Kulturkonferansen Vestland i november.

Fylkeskommunen opnar vidaregåande skular for elevar og frivillig sektor

Voss Gymnas blir skuleåret 2022/23 pilotskule for ei ordning med open skule og gratis utlån til frivillige organisasjonar. Målet er ei permanent ordning ved alle vidaregåande skular frå hausten 2024.

Hald av datoen- 1. oktober

Laurdag 1. oktober feirar vi frivillegheita i kommunen vår, i Stryn kulturhus!

Høgskulen i Vestland kjem til Stryn

Korleis utvikle sterke lokalsamfunn?

Inkluderende rekruttering av frivillige- 24.aug digitalt kurs

2022 og Frivillighetens år er offisielt i gang! Mange frivillige organisasjoner trenger flere frivillige i tiden som kommer. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige både i løpet av de neste ukene og i årene som kommer?

kurs for frivillege og eldsjeler i Stryn

Den 1.oktober er det tid for påfyll og inspirasjon for alle våre frivillege, og dei som er nysgjerrige på det frivillege arbeidet som skjer i kommunen. Vi får blant anna besøk av Tilskuddsportalen til Stryn Kulturhus

Nordfjord frivillegfestival- onsdag 22.juni!

Her blir det aktivitetar, god mat og herlige møte mellom mennesker, lag og organisasjonar! Eksersisplassen 15.00-17.30

Ny tilskotsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal legge til rette for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle barn og unge. Du kan også søkje tilskot til prosjekt eller eingangsutgifter. Det er opna for søknadar og søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

Opplev Friluftsskulen i Stryn og Innvik i sommar!

Fjordane Friluftsråd arrangerar Friluftsskulen som er eit aktivitetsopplegg for born og unge i alderen 9-13 år. Vi vil inspirere til at born og unge får eit nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevingar ynskjer vi å gje dei ei forståing av naturen sin eigenart og tålegrenser.

Oppsummering frå møtene

Etter 5 møter med frivillege lag og organisasjonar, har vi laga ei oppsummering av tilbakemeldingane vi fekk. 46 personar møtte på denne turneen. Det var eit stort engasjement på alle møtene, og vi har fått nyttige tilbakemeldinger på korleis de som engasjerte sambygdingar har det, og korleis de tenker frivillighet.

Rapport om rekruttering til frivillegheit

Frivilleghet Norge har utarbeida ein rapport om auka deltaking, rekruttering og mangfald i det frivillege samfunnslivet.

Røde kors arrangerer kurs for inkludering av flyktningar

Bli flyktningguide! Delta på Røde Kors flyktningguide-kurs torsdag 09.juni kl 18-21 i lokala til Stryn vaksenopplæring.

Vestland fylkeskommune inviterar til frivilligkonferansen 18.juni

Korleis få auka deltaking, fleire deltakarar, frivillige og medlemer? Vestland fylkeskommune inviterar til konferanse i Sogndal! Bli inspirert. Bli utfordra. Bli med på Frivilligkonferansen Vestland i Sogndal 18. juni

«Snu motgang til medgang», eit foredrag frå Marius Løken

Marius overlevde det omtala Halloween-drapet i 2011, og hendinga er grunnlaget i Marius si fortelling om vegen tilbake. Han kom seg på beina etter 20 knivstikk og eit liv som vart totalt endra.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal